Πολιτικη Απορρητου

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της ιστοσελίδας salomon.gr, θέτοντας πάντοτε σε προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της, αλλά και όλων των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται (επισκέπτες της ιστοσελίδας, ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο newsletter, εγγεγραμμένοι χρήστες με λογαριασμό στον ιστότοπο, πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, κ.λπ.), επιθυμεί να σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται πάντοτε από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας, προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας (DPO)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του salomon.gr είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, Πειραιώς 222.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας, σχόλια ή διευκρινίσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@shopandtrade.gr.

 1. Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ακολουθούμε τις εξής αρχές:

- Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

- Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

- Η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

- Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται.

- Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα και διενεργούνται οι αναγκαίες πράξεις, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία.

- Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

- Τα προσωπικά δεδομένα σας κρίνονται εμπιστευτικά και τηρούνται λαμβάνοντας προς τούτο τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

- Τα προσωπικά δεδομένα σας δε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς και βάσει των πολιτικών της Εταιρείας μας.

 1. Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν εσείς μας τα παράσχετε και στηριζόμενοι πάντοτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 1. Όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (π.χ. αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος salomon.gr, κ.λπ.).
 2. Όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου (π.χ. τήρηση παραστατικών πώλησης, εντοπισμός ύποπτης συναλλαγής, συμμόρφωση με το δίκαιο καταναλωτή, κ.λπ.).
 3. Όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της Εταιρείας μας.
 4. Σύμφωνα με την προηγούμενη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας (π.χ. εγγραφή στην υπηρεσία newsletter). Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα newsletter.
 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω του salomon.gr και για ποιο σκοπό

 

 1. i) Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (υπηρεσία newsletter )

Στην περίπτωση αυτή, και μόνο όταν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail) και το φύλο σας (άνδρας – γυναίκα), με σκοπό α) να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, β) να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προσφορές και τα νέα προϊόντα μας. Να θυμάστε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία newsletter, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, μέσω των επιλογών και οδηγιών που παρέχονται σε e-mail.

 1. ii) Για την επικοινωνία μας μαζί σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησής σας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail), το όνομα, το θέμα και όσες πληροφορίες εσείς συμπληρώνετε στη φόρμα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να επιλύσουμε τα ερωτήματα ή τα ζητήματα που μας θέτετε. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση/διευθέτηση ή την επίλυση του αιτήματος ή του ερωτήματός σας.

iii) Για τη δημιουργία λογαριασμού

Στο πλαίσιο εκτέλεσης αυτής της συναλλακτικής μας σχέσης, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail). Σημειώνουμε ότι, δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό τον οποίο καταχωρείτε. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης αυτού, ώστε να σας παρέχουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω του e-shop μας.

 1. iv) Για την ολοκλήρωση αγοράς, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε ως επισκέπτης

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, συλλέγουμε τα αναγκαία στοιχεία σας, με σκοπό την ολοκλήρωση της αγοράς σας, τη διευθέτηση της παραγγελίας και την ενημέρωσή σας για την πορεία της, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων σας. Ειδικότερα: την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επίθετο, το είδος του παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο), προαιρετικά το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, το νομό, τον Τ.Κ., την πόλη, τη χώρα και τη διεύθυνση αποστολής.

Ακολούθως, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε με σκοπό:

- Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις ή τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνών ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίζουμε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

- Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε (ενδεικτικά (α) για να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη εναντίον σας και εναντίον μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια, αυτή η επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε τη συναλλαγή. (β) Να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κρατήσεις προϊόντων μέσω της πλατφόρμας, ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών).

 1. v) Για διενέργεια διαγωνισμών και διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών

Κατά περιόδους, η Εταιρεία μας διοργανώνει διαγωνισμούς μέσω της παρούσης ιστοσελίδας οι οποίοι ενδέχεται να διεξάγονται και μέσω κοινωνικών δικτύων όπως ενδεικτικά στο facebook, youtube, twitter, instagram. Στις περιπτώσεις αυτές συλλέγουμε να αναγκαία δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο) για να διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (π.χ. για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Σε κάθε προωθητική ενέργεια, στην οποία συμμετέχετε, θα σας παρέχονται λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (βλ. Όρους Διαγωνισμού).

 

 1. Ειδικότερα η θέση της Εταιρείας στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και δεδομένων ανηλίκων

 

 1. Σημειώνεται ότι δεν επεξεργαζόμαστε κατά βάση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ, εκτός εάν υφίσταται σχετική έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας ή μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό.
 2. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν απευθύνεται σε ανήλικα άτομα. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων.

Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στην Εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.

 

 1. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους (βλ. ενότητα 4) και με βάση τη φύση της εκάστοτε επεξεργασίας (βλ. newsletter, αγορά προϊόντων, εγγραφή χρήστη, κ.λπ.), τις έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. τήρηση φορολογικών παραστατικών, επίλυση αιτημάτων καταναλωτή, άσκηση δικαιωμάτων υπαναχώρησης, κ.λπ.) και τυχόν νομικές αξιώσεις μας από τη μεταξύ μας σχέση.

Εάν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να εγείρουμε ή να αποκρούσουμε νομικές αξιώσεις, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε τα αναγκαία για εμάς δεδομένα σας. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα προσωπικά δεδομένα σας, που έχουν διατηρηθεί προς το σκοπό αυτό, θα τηρούνται έως την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων και όταν πλέον δε μας είναι αναγκαία, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

 1. Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε, μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που διατηρείτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική στην οποία παραπέμπουμε κατά τη συλλογή δεδομένων).

2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα σας επιβεβαιώσει την επεξεργασία δεδομένων σας και θα σας παράσχει αντίγραφο αυτών κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.

3) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

4) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ),

5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις και ιδίως εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ),

6) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22 ΓΚΠΔ),

7) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρ. 20 ΓΚΠΔ),

8) Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση.

Σημειώνεται ότι, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails ή/και sms προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «απεγγραφή» τον οποίο θα βρίσκετε σε όλα τα e-mails ή/και sms που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@shopandtrade.gr. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δε θα υπόκεινται σε επεξεργασία πλέον για το σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

 

 1. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@shopandtrade.gr ή με επιστολή στη διεύθυνσή μας (Πειραιώς 222, Ταύρος, Αττική), συμπληρώνοντας το έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε.

Τα ως άνω αιτήματά σας θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

 

 1. Ασφάλεια επεξεργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, πάντα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την προστασία τους ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας.

Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση), κρυπτογράφηση των κρίσιμων πληροφοριακών αγαθών, όπως είναι εταιρικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας, αρχεία κλπ. , και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές Ασφάλειας εντός της Εταιρείας, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναφερόμενη ιστοσελίδα εφαρμόζει το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 1. Διατάξεις (Cookies) και πώς θα τα ρυθμίσετε

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας, για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε αποδεχθεί τη χρήση τους, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του, για τους παραπάνω σκοπούς.

Με βάση τη διάρκειά τους, δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε “session” cookies (προσωρινά cookies) για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας και “persistent” cookies (μεγαλύτερης διάρκειας cookies) για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα «προσωρινά cookies» (“session” cookies) είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» (“persistent” cookies) παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Ειδικότερα στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies, με βάση το σκοπό τους:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, όπως η εγγραφή σας, το καλάθι αγορών ή η ηλεκτρονική χρέωση, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Προτιμήσεων: Tα cookies αυτά αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης και βελτιωμένης λειτουργικότητας προς εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ. φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).

ΙΙΙ. Στατιστικά: Τα στατιστικά cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας (π.χ. ποιες σελίδες της ιστοσελίδας μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα cookies αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

 1. Στόχευσης - διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να προέρχονται από τρίτα μέρη (third-party). Τα cookies αυτά τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουμε δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεών μας και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Ειδικότερα, Συνεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε cookies από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών: Google (Google Analytics για στατιστικά στοιχεία ιστού και λέξεις διαφημίσεων Google για βελτιστοποίηση πωλήσεων), Facebook (για στατιστικές ιστού και βελτιστοποίηση πωλήσεων)

Σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ρυθμίσετε τα cookies. Καταρχήν κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο λαμβάνετε γνώση της χρήσης από μέρους μας cookies, με αναδυόμενο παράθυρο, όπου είναι δυνατή η ρύθμιση των cookies ανά κατηγορία κατά την ευχέρειά σας και η ανάγνωση της παρούσας πολιτικής με σχετική παραπομπή. Μέσω των ρυθμίσεων αυτών μπορείτε να επιλέξετε εσείς τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε, πλην των αναγκαίων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που είναι προεπιλεγμένα, και, σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser), σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser) σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone https://support.apple.com/kb/HT1677

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τα cookies και τον τρόπο που μπορείτε να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι ορισμένες δυνατότητες της παρούσης ιστοσελίδας ενδέχεται να μη λειτουργούν με τον βέλτιστο και προσφορότερο τρόπο για εμάς αλλά και για εσάς, εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies.

 

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

 1. Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα έχουν κατά περίπτωση τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, δεσμευόμενοι από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

β) Συνεργάτες μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συνεργάτες/εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κ.λπ.), εταιρείες διαφημιστικές ή/και εν γένει παροχής προωθητικών υπηρεσιών, όπως τρίτοι συνεργάτες- τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια υποστήριξης ιστοσελίδων και εφαρμογών της εταιρείας και διερεύνησης των δεδομένων της σχετικής αγοράς και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων με στόχο την παροχή προτάσεων εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ.

γ) Δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

 1. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζουμε τη συμβατική δέσμευση και των τρίτων αυτών προσώπων, ώστε αφενός η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας, και αφετέρου ότι η χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους τους θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες μας όταν λειτουργούν για λογαριασμό μας και σε κάθε περίπτωση τηρουμένων των αρχών και των επιταγών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
 2. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή τμήματος αυτής, και στα πλαίσια αυτής της διενέργειας ενδέχεται κάποιες από τις προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν στη διάδοχο επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας πριν τη διαβίβαση θα μεριμνήσει σχετικά με συγκεκριμένη ενημέρωση σας.
 3. Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.
 4. Παρόλο που η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητάς μας, σας προτρέπουμε να διαφυλάσσετε παράλληλα και εσείς το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.
 5. Σημειωτέον ότι, η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση προβλέπεται ή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

 

 1. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας μας

- Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

- Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

- Δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή των παραπάνω όρων δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.

- Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

- Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

- Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας, η οποία είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

 

 1. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 

 1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

SHOP AND TRADE S.A.

Διεύθυνση: Πειραιώς 222, Ταύρος, 17778, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210.3408400

Email: info@shopandtrade.gr

Website: www.shopandtrade.gr

E-shop: https://salomon.gr/

 1. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ( DPO )

Email: dpo@shopandtrade.gr

 1. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Email: contact@dpa.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: Οκτώβριος 2019