Εγγυηση Προϊοντων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ SALOMON

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν αυτό της SALOMON.

Η SALOMON διανέμει τα προϊόντα της μέσω του παγκόσμιου δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και εμπόρων λιανικής της SALOMON και μέσω του διαδικτυακού καταστήματός της.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική εγγύησης της SALOMON, η οποία παρέχεται από τη SALOMON και τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους λιανικής της SALOMON.

Η παρούσα πολιτική εγγύησης ισχύει από τις 2 Δεκεμβρίου 2015.

 I. Περιορισμένη εγγύηση

Η SALOMON παρέχει την παρούσα εγγύηση σε καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα SALOMON (Προϊόντα) από τη SALOMON ή από έναν από τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους λιανικής της SALOMON. Η SALOMON εγγυάται ότι όλα τα καινούργια Προϊόντα δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα κατασκευής ή υλικών (Ελαττώματα) κατά την Περίοδο Εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για Ελαττώματα που εντοπίζονται εντός της Περιόδου Εγγύησης και καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή του Προϊόντος. Τα Προϊόντα SALOMON ανταποκρίνονται στην περιγραφή και στις προδιαγραφές τους. Ωστόσο, αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι τα Προϊόντα που αγοράζετε έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση για την οποία τα προορίζετε.

 

Η παρούσα εγγύηση είναι έγκυρη και εκτελεστή μόνο στη χώρα στην οποία το Προϊόν αγοράστηκε από τον αρχικό αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι η SALOMON έχει την πρόθεση να διατίθεται το Προϊόν προς πώληση στην εν λόγω χώρα. Η παρούσα εγγύηση είναι επίσης εκτελεστή σε οποιαδήποτε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην οποία η SALOMON διαθέτει εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα, θυγατρική εταιρεία ή διανομέα. Ανατρέξτε στη λίστα με τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους λιανικής της SALOMON. Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες εγγυήσεις. Κανένας όρος της παρούσας πολιτικής εγγύησης δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει τις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις.

Περίοδος Εγγύησης

Η Περίοδος Εγγύησης αρχίζει κατά την ημερομηνία λιανικής αγοράς του Προϊόντος από τον αρχικό αγοραστή. Το Προϊόν ενδέχεται να αποτελείται από αρκετά διαφορετικά τμήματα, για τα οποία ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές Περίοδοι Εγγύησης (ανατρέξτε στις Περιόδους Εγγύησης παρακάτω, για να δείτε όλες τις εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν για το Προϊόν σας).

Οι Περίοδοι Εγγύησης είναι οι εξής:

 1. Πέντε (5) έτη για δέστρες σκι των οποίων η αρχική αγορά έγινε πριν την 1η Οκτωβρίου 2011
 2. Τρία (3) έτη για παντελόνια και μπουφάν χειμερινών σπορ
 3. Δύο (2) έτη για όλα τα υπόλοιπα Προϊόντα

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, η Περίοδος Εγγύησης δεν θα επεκτείνεται, δεν θα ανανεώνεται ούτε θα επηρεάζεται με άλλον τρόπο από την επακόλουθη μεταπώληση, επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

Ωστόσο, τα τμήματα που επισκευάζονται ή τα Προϊόντα αντικατάστασης που παρέχονται κατά την Περίοδο Εγγύησης θα καλύπτονται από την εγγύηση μόνο για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής Περιόδου Εγγύησης και υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση ή η επισκευή έχει πραγματοποιηθεί από τη SALOMON ή από εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής της SALOMON.

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες Περίοδοι Εγγύησης. Κανένας όρος της παρούσας πολιτικής εγγύησης δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει την εν λόγω νομοθεσία.

II.  Όροι και Περιορισμοί

 Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

 1. Φυσική φθορά του Προϊόντος
 2. Ελαττώματα που προκαλούνται από τη μεταφορά ή την αποθήκευση του Προϊόντος
 3. Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση
 4. Ζημίες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών, οι οποίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Προϊόντος
 5. Ζημίες που οφείλονται σε τροποποιήσεις του Προϊόντος
 6. Οποιαδήποτε κρούση προκαλείται από αιχμηρά ή σκληρά στοιχεία ή αντικείμενα ή λόγω στρέψης, συμπίεσης, πτώσης, μη φυσιολογικής κρούσης ή άλλων ενεργειών εκτός του εύλογου ελέγχου της SALOMON.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν είναι εκτελεστή, εάν:

 1. Το Προϊόν έχει υποστεί τροποποιήσεις ή επισκευές από πρόσωπο ή οντότητα πέραν της SALOMON ή εξουσιοδοτημένου εμπόρου λιανικής της SALOMON
 2. Το Προϊόν έχει υποστεί επισκευές με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών
 3. Ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος έχει αφαιρεθεί, διαγραφεί, αλλοιωθεί ή καταστεί μη αναγνώσιμος.

III.  Εκτέλεση Εγγύησης

 Η SALOMON ή ο εξουσιοδοτημένος έμπορος λιανικής της SALOMON, κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια, είτε (α) θα επισκευάζουν το Προϊόν είτε (β) θα αντικαθιστούν το Προϊόν δωρεάν. Η SALOMON θα προσδιορίζει το κατάλληλο μέσο αποκατάστασης με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: (α) την αξία του Προϊόντος χωρίς Ελάττωμα, (β) τη σοβαρότητα του Ελαττώματος και τη δυσχέρεια που θα μπορούσε να προκαλέσει κάθε μέσο αποκατάστασης στον αρχικό αγοραστή. Η SALOMON συμφωνεί ότι κάθε εργασία επισκευής ή αντικατάστασης του Προϊόντος θα πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Για όλες τις αξιώσεις κάλυψης από την εγγύηση, προσκομίστε το Προϊόν και την απόδειξη αγοράς στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής της SALOMON ή επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, εάν αγοράσατε το Προϊόν από το διαδικτυακό κατάστημα της SALOMON.

Για όλες τις αξιώσεις κάλυψης από την εγγύηση, ανατρέξτε στις ενότητες ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ, στη διεύθυνση www.salomon.com

IV.  Αποποίηση Ευθύνης και Περιορισμός Ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ / ΜΕΣΟ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η SALOMON ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ) Η’ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΛΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΙΣΟΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η SALOMON ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. Η SALOMON ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.